โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/06/2558 - 29/07/255801/06/2558 - 29/07/255801/06/2558 - 08/07/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน01/06/2558 - 17/07/2558-01/06/2558 - 17/07/2558
ชำระเงินค่าสมัคร09/06/2558 - 17/07/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3501 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว แบบ 1.1 10 100% - - - - - - - -
3502 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว แบบ 1.1 (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 10 100% - - - - - - - -
3503 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว แบบ 2.1 10 100% - - - - - - - -
3504 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว แบบ 2.1 (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 10 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
3506 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 1.1 3 100% - - - - - - - -
3507 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1 3 100% - - - - - - - -
3508 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 4 100% - - - - - - - -
3509 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 7 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
3510 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1 3 100% - - - - - - - -
3511 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1 12 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3512 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบ 2.1 10 100% - - - - - - - -