โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร11/06/2558 - 19/06/255811/06/2558 - 19/06/2558 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร11/06/2558 - 19/06/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3901 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 20 20% - - - - - - - -
3902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 40 20% - - - - - - - -
3903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 40 20% - - - - - - - -
3904 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 20% - - - - - - - -
3905 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 20% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
3906 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 40 20% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3907 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20% - - - - - - - -
3908 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20% - - - - - - - -
3909 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 20 20% - - - - - - - -
3910 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 20% - - - - - - - -
3911 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 20 20% - - - - - - - -
3912 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 20 20% - - - - - - - -
3913 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 20 20% - - - - - - - -
3914 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 20 20% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
3915 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 20 20% - - - - - - - -
3916 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 20 20% - - - - - - - -
3917 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 20% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3918 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 20 20% - - - - - - - -
3919 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 20 20% - - - - - - - -
3920 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 20 20% - - - - - - - -
3921 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 20 20% - - - - - - - -
3922 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 20 20% - - - - - - - -
3923 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20 20% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
3924 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 20% - - - - - - - -
3925 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 20 20% - - - - - - - -
3926 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 20 20% - - - - - - - -
3927 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 20% - - - - - - - -
3928 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 20 20% - - - - - - - -
3929 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 20 20% - - - - - - - -
3930 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 20 20% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3931 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 20% - - - - - - - -
3932 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 20 20% - - - - - - - -
3933 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 20 20% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
3934 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 20 20% - - - - - - - -
3935 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 20 20% - - - - - - - -
3936 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 20% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3937 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 20 20% - - - - - - - -
3938 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 20 20% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3939 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 20% - - - - - - - -
3940 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 20 20% - - - - - - - -
3941 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 20% - - - - - - - -
3942 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 20% - - - - - - - -
3943 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 20% - - - - - - - -