โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร11/08/2558 - 11/08/255811/08/2558 - 11/08/2558 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร11/08/2558 - 11/08/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
วิทยาลัยการจัดการ
4801 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก 5 100% - - - - - - - -
4802 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 5 100% - - - - - - - -
4803 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 5 100% - - - - - - - -
4804 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข 5 100% - - - - - - - -