โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร20/10/2558 - 11/01/255920/10/2558 - 11/01/255920/10/2558 - 11/01/2559
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร20/10/2558 - 13/01/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-20/10/2558 - 16/11/2558-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
5401 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 5 - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
5402 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 15 - - - - - - - -
5403 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 30 - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
5404 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก แบบ ก1 10 - - - - - - - -
5405 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
5406 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 5 - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5407 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 3 - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
5408 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 5 - - - - - - - -
5409 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
5410 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 20 - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
5411 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 แผน ก แบบ ก2 10 - - - - - - - -
5412 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีสมาร์ตกริด หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 แผน ข 15 - - - - - - - -
5413 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข 0 - - - - - - - -