โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร04/08/2558 - 09/10/255804/08/2558 - 09/10/2558 -
ส่งเอกสารหลักฐาน30/09/2558 - 05/10/2558-30/09/2558 - 05/10/2558
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-19/10/2558 - 21/10/2558-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์02/11/2558 - 20/11/255802/11/2558 - 20/11/2558-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 4 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 18 100% - - - - - - - -
0102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 18 100% - - - - - - - -
0103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 18 100% - - - - - - - -
0104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 18 100% - - - - - - - -
0105 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 100% - - - - - - - -
0106 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 24 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0107 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 100% - - - - - - - -
0108 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 100% - - - - - - - -
0109 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 27 100% - - - - - - - -
0110 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 36 100% - - - - - - - -
0111 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 100% - - - - - - - -
0112 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 18 100% - - - - - - - -
0113 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 18 100% - - - - - - - -
0114 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0115 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 120 100% - - - - - - - -
0116 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
0117 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
0118 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0119 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 36 100% - - - - - - - -
0120 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 60 100% - - - - - - - -
0121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 60 100% - - - - - - - -
0122 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 27 100% - - - - - - - -
0123 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
0124 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
0125 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
0126 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
0127 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
0128 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 9 100% - - - - - - - -
0129 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0130 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 72 100% - - - - - - - -
0131 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 60 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0132 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 36 100% - - - - - - - -
0133 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 27 100% - - - - - - - -
0134 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 27 100% - - - - - - - -
0135 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 36 100% - - - - - - - -
0136 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 18 100% - - - - - - - -
0137 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 36 100% - - - - - - - -
0138 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 36 100% - - - - - - - -
0139 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 36 100% - - - - - - - -
0140 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0141 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 100% - - - - - - - -
0142 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 18 100% - - - - - - - -
0143 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 18 100% - - - - - - - -
0144 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 12 100% - - - - - - - -
0145 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 12 100% - - - - - - - -
0146 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 12 100% - - - - - - - -
0147 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 18 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0148 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 36 100% - - - - - - - -
0149 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 24 100% - - - - - - - -
0150 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 24 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0151 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18 100% - - - - - - - -
0152 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 18 100% - - - - - - - -
0153 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 18 100% - - - - - - - -
0154 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0155 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 12 100% - - - - - - - -
0156 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 12 100% - - - - - - - -
0157 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 12 100% - - - - - - - -
0158 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 6 100% - - - - - - - -
0159 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 36 100% - - - - - - - -
0160 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 12 100% - - - - - - - -
0161 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 6 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0162 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 18 100% - - - - - - - -
0163 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 100% - - - - - - - -
0164 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 12 100% - - - - - - - -
0165 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 9 100% - - - - - - - -
0166 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 18 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0167 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 36 100% - - - - - - - -
0168 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
0169 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 27 100% - - - - - - - -
0170 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 9 100% - - - - - - - -
0171 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
0172 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 54 100% - - - - - - - -
0173 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 54 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0174 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18 100% - - - - - - - -
0175 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 18 100% - - - - - - - -
0176 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 3 100% - - - - - - - -
0177 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 3 100% - - - - - - - -
0178 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 3 100% - - - - - - - -