โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร02/11/2558 - 25/11/255802/11/2558 - 25/11/255802/11/2558 - 25/11/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร02/11/2558 - 25/11/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-04/01/2559 - 06/01/2559-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์29/01/2559 - 05/02/255929/01/2559 - 05/02/2559-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0301 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0302 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0303 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0304 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0305 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0306 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 56 20% 30% 15% 35% - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0307 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 84 20% 50% 30% - - - - - -
0308 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 63 20% 30% 15% 35% - - - - -
0309 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 63 20% 30% 15% 35% - - - - -
0310 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 84 20% 30% 15% 35% - - - - -
0311 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 20% 30% - 20% 30% - - - -
0312 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
0313 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 42 20% 30% - - - - - 50% -
0314 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0315 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 280 20% 80% - - - - - - -
0316 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 20% 55% 25% - - - - - -
0317 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0318 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 42 20% 80% - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
0319 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 84 20% 30% - 50% - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0320 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 14 20% 30% - 50% - - - - -
0321 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 84 20% 30% - 50% - - - - -
0322 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 42 20% 30% - 50% - - - - -
0323 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 140 20% 30% - 50% - - - - -
0324 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 140 20% 30% - 50% - - - - -
0325 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 63 20% 30% - 50% - - - - -
0326 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 42 20% 30% - 50% - - - - -
0327 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 20% 30% - 50% - - - - -
0328 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 20% 30% - 50% - - - - -
0329 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0330 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0331 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 21 20% 30% 15% 35% - - - - -
0332 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
0333 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 56 20% 30% - 50% - - - - -
0334 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 28 20% 30% - 50% - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0335 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 168 20% 80% - - - - - - -
0336 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 140 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0337 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 84 20% 80% - - - - - - -
0338 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 63 20% 80% - - - - - - -
0339 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 63 20% 70% 10% - - - - - -
0340 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 84 20% 70% 10% - - - - - -
0341 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 42 20% 55% 25% - - - - - -
0342 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 84 20% 70% 10% - - - - - -
0343 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 84 20% 55% 25% - - - - - -
0344 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 84 20% 55% 25% - - - - - -
0345 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 20% 55% 25% - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0346 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0347 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0348 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0349 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0350 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0351 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0352 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 42 20% 30% - 50% - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0353 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 84 20% 30% - 50% - - - - -
0354 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 56 20% 30% - 50% - - - - -
0355 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 56 20% 30% - 50% - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0356 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
0357 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
0358 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
0359 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0360 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 28 20% 80% - - - - - - -
0361 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 28 20% 80% - - - - - - -
0362 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 28 20% 80% - - - - - - -
0363 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 14 20% 80% - - - - - - -
0364 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 84 20% 80% - - - - - - -
0365 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 28 20% 80% - - - - - - -
0366 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 14 20% 80% - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0367 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 42 20% 30% - - - - - 50% -
0368 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 20% 30% - - - 50% - - -
0369 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 28 20% 30% - - - 50% - - -
0370 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 21 20% 30% - - - - - 50% -
0371 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 42 20% 30% - - - - - 50% -
คณะสหเวชศาสตร์
0372 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 42 20% 30% - 50% - - - - -
0373 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 42 20% 30% - 50% - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0374 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 84 20% 30% 15% 35% - - - - -
0375 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0376 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 63 20% 30% 15% 35% - - - - -
0377 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 21 20% 30% - 50% - - - - -
0378 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0379 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 126 20% 80% - - - - - - -
0380 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 126 20% 80% - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0381 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0382 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 42 20% 30% 20% 30% - - - - -
0383 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 20% 30% 15% 35% - - - - -
0384 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 20% 30% 15% 35% - - - - -
0385 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 20% 30% - 50% - - - - -