โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร04/08/2558 - 16/11/255804/08/2558 - 16/11/255804/08/2558 - 16/11/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร04/08/2558 - 16/11/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-03/12/2558 - 04/12/2558-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์23/12/2558 - 30/12/255823/12/2558 - 30/12/2558-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 4 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0401 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 100% - - - - - - - -
0402 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 40 100% - - - - - - - -
0403 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 100% - - - - - - - -
0404 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 100% - - - - - - - -
0405 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 100% - - - - - - - -
0406 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 10 100% - - - - - - - -