โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร02/11/2558 - 25/11/255802/11/2558 - 25/11/255802/11/2558 - 25/11/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร02/11/2558 - 25/11/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-04/01/2559 - 06/01/2559-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์27/04/2559 - 29/04/255927/04/2559 - 29/04/2559-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะแพทยศาสตร์
0601 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) 15 30% 10% 30% - - - - 30%