โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร02/11/2558 - 16/11/255802/11/2558 - 16/11/2558 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์20/11/2558 - 27/05/255920/11/2558 - 27/05/2559-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0901 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3 100% - - - - - - - -
0902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 100% - - - - - - - -
0903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 3 100% - - - - - - - -
0904 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 100% - - - - - - - -
0905 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 3 100% - - - - - - - -
0906 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0907 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 20 100% - - - - - - - -
0908 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0909 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0910 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
คณะทันตแพทยศาสตร์
0911 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0912 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 100% - - - - - - - -
0913 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 100% - - - - - - - -
0914 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 100% - - - - - - - -
0915 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 100% - - - - - - - -
0916 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 5 100% - - - - - - - -
0917 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 100% - - - - - - - -
0918 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 3 100% - - - - - - - -
0919 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
0920 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 6 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0921 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2 100% - - - - - - - -
0922 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0923 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 1 100% - - - - - - - -
0924 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3 100% - - - - - - - -
0925 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 10 100% - - - - - - - -
0926 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 10 100% - - - - - - - -
0927 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 100% - - - - - - - -
0928 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6 100% - - - - - - - -
0929 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0930 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0931 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0932 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0933 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 2 100% - - - - - - - -
0934 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
0935 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 4 100% - - - - - - - -
0936 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0937 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 12 100% - - - - - - - -
0938 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 10 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0939 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 6 100% - - - - - - - -
0940 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 5 100% - - - - - - - -
0941 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 5 100% - - - - - - - -
0942 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 6 100% - - - - - - - -
0943 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3 100% - - - - - - - -
0944 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 6 100% - - - - - - - -
0945 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 6 100% - - - - - - - -
0946 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 6 100% - - - - - - - -
0947 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0948 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 100% - - - - - - - -
0949 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3 100% - - - - - - - -
0950 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3 100% - - - - - - - -
0951 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 100% - - - - - - - -
0952 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 2 100% - - - - - - - -
0953 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 2 100% - - - - - - - -
0954 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 3 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0955 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 100% - - - - - - - -
0956 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 100% - - - - - - - -
0957 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 100% - - - - - - - -
0958 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0959 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 6 100% - - - - - - - -
0960 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 4 100% - - - - - - - -
0961 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 4 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0962 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2 100% - - - - - - - -
0963 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 100% - - - - - - - -
0964 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2 100% - - - - - - - -
0965 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 100% - - - - - - - -
0966 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 1 100% - - - - - - - -
0967 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6 100% - - - - - - - -
0968 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 2 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0969 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 3 100% - - - - - - - -
0970 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 100% - - - - - - - -
0971 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 2 100% - - - - - - - -
0972 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 2 100% - - - - - - - -
0973 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 3 100% - - - - - - - -
คณะสหเวชศาสตร์
0974 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 3 100% - - - - - - - -
0975 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 3 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0976 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 6 100% - - - - - - - -
0977 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0978 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
0979 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 2 100% - - - - - - - -
0980 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0981 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 9 100% - - - - - - - -
0982 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 9 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0983 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 100% - - - - - - - -
0984 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 100% - - - - - - - -
0985 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 1 100% - - - - - - - -
0986 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 1 100% - - - - - - - -
0987 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 1 100% - - - - - - - -