โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร19/01/2559 - 04/03/255919/01/2559 - 04/03/255919/01/2559 - 04/03/2559
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร19/01/2559 - 04/03/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์25/03/2559 - 01/04/255925/03/2559 - 01/04/2559-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
1301 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 20 100% - - - - - - - -