โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร - 15/02/2559 - 04/03/2559 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร15/02/2559 - 04/03/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์25/03/2559 - 01/04/255925/03/2559 - 01/04/2559-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะนิติศาสตร์
1401 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 40 20% 80% - - - - - - -
1402 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
1403 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
1404 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1405 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 20% 80% - - - - - - -
1406 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 20% 80% - - - - - - -
1407 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 30 20% 80% - - - - - - -
1408 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 20% 80% - - - - - - -
1409 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 20% 80% - - - - - - -
1410 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 30 20% 80% - - - - - - -
1411 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
1412 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 30 20% 80% - - - - - - -
1413 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
1414 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 20% 80% - - - - - - -
1415 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 20% 80% - - - - - - -
1416 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 20% 80% - - - - - - -
1417 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 20% 80% - - - - - - -
1418 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 20% 80% - - - - - - -
1419 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 20% 80% - - - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
1420 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 20 20% 80% - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1421 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 20 20% 80% - - - - - - -
1422 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 30 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1423 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 20 20% 80% - - - - - - -
1424 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 20 20% 80% - - - - - - -
1425 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 20 20% 80% - - - - - - -
1426 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 20 20% 80% - - - - - - -
1427 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 30 20% 80% - - - - - - -
1428 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 20 20% 80% - - - - - - -
1429 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20 20% 80% - - - - - - -
1430 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
1431 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 20% 80% - - - - - - -
1432 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 30 20% 80% - - - - - - -
1433 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 30 20% 80% - - - - - - -
1434 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 20% 80% - - - - - - -
1435 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 30 20% 80% - - - - - - -
1436 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 30 20% 80% - - - - - - -
1437 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 30 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1438 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 20% 80% - - - - - - -
1439 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 20 20% 80% - - - - - - -
1440 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 20 20% 80% - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
1441 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 10 20% 80% - - - - - - -
1442 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 10 20% 80% - - - - - - -
1443 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10 20% 80% - - - - - - -
1444 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10 20% 80% - - - - - - -
1445 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 20% 80% - - - - - - -
1446 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 10 20% 80% - - - - - - -
1447 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 10 20% 80% - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
1448 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 30 20% 80% - - - - - - -
1449 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20% 80% - - - - - - -
1450 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 20 20% 80% - - - - - - -
1451 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 30 20% 80% - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
1452 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 30 20% 80% - - - - - - -
1453 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) 40 20% 80% - - - - - - -
1454 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 30 20% 80% - - - - - - -
1455 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 30 20% 80% - - - - - - -
1456 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 40 20% 80% - - - - - - -
1457 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
1458 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1459 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 20% 80% - - - - - - -
1460 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30 20% 80% - - - - - - -
1461 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 20% 80% - - - - - - -
1462 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 20% 80% - - - - - - -
1463 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 20% 80% - - - - - - -