โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร12/02/2559 - 04/03/255912/02/2559 - 04/03/255912/02/2559 - 04/03/2559
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร12/02/2559 - 04/03/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์25/03/2559 - 01/04/255925/03/2559 - 01/04/2559-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1501 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 30 100% - - - - - - - -
1502 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 30 100% - - - - - - - -
1503 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 100% - - - - - - - -
1504 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 100% - - - - - - - -
1505 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 20 100% - - - - - - - -
1506 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 30 100% - - - - - - - -