โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร14/03/2559 - 29/07/255914/03/2559 - 29/07/2559 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะนิติศาสตร์
1901 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ทหารและตำรวจ) 60 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1902 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ทหารและตำรวจ) 50 100% - - - - - - - -