โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร22/03/2559 - 04/04/255922/03/2559 - 04/04/2559 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร22/03/2559 - 04/04/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-11/04/2559 - 12/04/2559-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์27/04/2559 - 28/05/255927/04/2559 - 28/05/2559-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะทันตแพทยศาสตร์
2101 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 14 30% - 70% - - - - -