โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร12/04/2559 - 21/04/255912/04/2559 - 21/04/2559 -
ส่งเอกสารหลักฐาน12/04/2559 - 21/04/2559-12/04/2559 - 21/04/2559
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2401 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2402 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 1 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
2403 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
2404 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 1 100% - - - - - - - -