โครงการที่เปิดรับสมัคร  
  • 5927 : ระบบกลาง(admissions)

  • ประจำปีการศึกษา : 2559
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • สถานะโครงการ : ปิดรับสมัคร
  •  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร07/06/2559 - 30/06/255907/06/2559 - 30/06/255907/06/2559 - 30/06/2559
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์20/06/2559 - 24/06/255920/06/2559 - 24/06/2559-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1345 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 40 20% 10% 10% 30% - - - - -
1346 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 40 20% 10% 10% 30% - - - - -
1347 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 20% 10% 10% 30% - - - - -
1348 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 20% 10% 10% 30% - - - - -
1349 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 40 20% 10% 10% 30% - - - - -
1350 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 40 20% 10% 10% 30% - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
1351 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1352 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1353 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1354 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1355 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1356 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1357 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 30 20% 20% - 30% - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1358 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 20% 10% 10% 30% - - - - -
1359 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 20% 10% 10% 30% - - - - -
1360 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 20% 30% 20% - - - - - -
1361 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 50 20% 10% 10% 30% - - - - -
1362 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 50 20% 15% - 15% 20% - - - -
1363 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 20% 15% - 15% 20% - - - -
1364 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 20 20% 10% - - - - - 40% -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1365 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 20% 15% - 15% 20% - - - -
1366 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 20% 15% - 15% 20% - - - -
1367 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 20% 15% - 15% 20% - - - -
1368 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 40 20% 15% - 15% 20% - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
1369 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 40 20% 20% - 30% - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
1370 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 40 20% 10% - 40% - - - - -
1371 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1372 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 40 20% 20% - 30% - - - - -
1373 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 60 20% 20% - 30% - - - - -
1374 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 40 20% 20% - 30% - - - - -
คณะสหเวชศาสตร์
1375 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 30 20% 20% - 30% - - - - -
1376 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 30 20% 20% - 30% - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
1377 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 50 20% 20% - 30% - - - - -
1378 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 60 20% 20% - 30% - - - - -
1379 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 60 20% 20% - 30% - - - - -
1380 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 20% 20% - 30% - - - - -
1381 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 40 20% 20% - 30% - - - - -
1382 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 10 20% 20% - 30% - - - - -
คณะนิติศาสตร์
1383 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 120 20% 50% - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
1384 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 20 20% 50% - - - - - - -
1385 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 20 20% 50% - - - - - - -
1386 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 30 20% 50% - - - - - - -
1387 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 20% 50% - - - - - - -
1388 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 40 20% 50% - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1389 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 120 20% 50% - - - - - - -
1390 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 80 20% 50% - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
1391 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 30 20% 10% - - - - - 40% -
1392 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20% 10% - - - 40% - - -
1393 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 30 20% 10% - - - 40% - - -
1394 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 30 20% 10% - - - - - 40% -
1395 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 40 20% 10% - - - - - 40% -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1396 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 80 20% 30% 20% - - - - - -
1397 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 30 20% 30% 20% - - - - - -
1398 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 50 20% 50% - - - - - - -
1399 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 40 20% 30% 20% - - - - - -
1400 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 30 20% 30% 20% - - - - - -
1401 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 30 20% 30% 20% - - - - - -
1402 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 40 20% 30% 20% - - - - - -
1403 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 60 20% 30% 20% - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1404 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 20% 15% - 15% 20% - - - -
1405 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 20% 10% 10% 30% - - - - -