โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร24/06/2559 - 04/07/255924/06/2559 - 04/07/2559 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร24/06/2559 - 04/07/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 60 20% 80% - - - - - - -
3002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 60 20% 80% - - - - - - -
3003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 60 20% 80% - - - - - - -
3004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 60 20% 80% - - - - - - -
3005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60 20% 80% - - - - - - -
3006 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 60 20% 80% - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3007 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 20% 80% - - - - - - -
3008 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 20% 80% - - - - - - -
3009 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 25 20% 80% - - - - - - -
3010 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 20% 80% - - - - - - -
3011 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 25 20% 80% - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
3012 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 50 20% 80% - - - - - - -
3013 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
3014 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
3015 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
3016 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 20 20% 80% - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
3017 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5 20% 80% - - - - - - -
3018 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 50 20% 80% - - - - - - -
3019 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 40 20% 80% - - - - - - -
3020 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 40 20% 80% - - - - - - -
3021 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 40 20% 80% - - - - - - -
3022 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 50 20% 80% - - - - - - -
3023 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 50 20% 80% - - - - - - -
3024 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 60 20% 80% - - - - - - -
3025 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
3026 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 60 20% 80% - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3027 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 100 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3028 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 60 20% 80% - - - - - - -
3029 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 30 20% 80% - - - - - - -
3030 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 80 20% 80% - - - - - - -
3031 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 20 20% 80% - - - - - - -
3032 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 50 20% 80% - - - - - - -
3033 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 80 20% 80% - - - - - - -
3034 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
3035 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 20% 80% - - - - - - -
3036 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 30 20% 80% - - - - - - -
3037 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 10 20% 80% - - - - - - -
3038 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 25 20% 80% - - - - - - -
3039 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 25 20% 80% - - - - - - -
3040 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 30 20% 80% - - - - - - -
3041 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 15 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3042 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 20% 80% - - - - - - -
3043 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 30 20% 80% - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3044 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15 20% 80% - - - - - - -
3045 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 20% 80% - - - - - - -
3046 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 15 20% 80% - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
3047 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10 20% 80% - - - - - - -
3048 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 15 20% 80% - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
3049 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 20 20% 80% - - - - - - -
3050 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20% 80% - - - - - - -
3051 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 20 20% 80% - - - - - - -
3052 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 20 20% 80% - - - - - - -
3053 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 20 20% 80% - - - - - - -
คณะสหเวชศาสตร์
3054 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 30 20% 80% - - - - - - -
3055 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20 20% 80% - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3056 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 20% 80% - - - - - - -
3057 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 20 20% 80% - - - - - - -
3058 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 20% 80% - - - - - - -
3059 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 20% 80% - - - - - - -
3060 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 20% 80% - - - - - - -