โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร06/11/2558 - 09/08/255906/11/2558 - 09/08/255906/11/2558 - 09/08/2559
ส่งเอกสารหลักฐาน06/11/2558 - 24/06/2559-06/11/2558 - 24/06/2559
ชำระเงินค่าสมัคร06/11/2558 - 24/06/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์27/06/2559 - 27/06/255927/06/2559 - 27/06/2559-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะพยาบาลศาสตร์
1101 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 60 100% - - - - - - - -