โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร25/10/2559 - 30/01/256025/10/2559 - 30/01/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร25/10/2559 - 18/11/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะนิติศาสตร์
3801 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
3802 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 30 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
3803 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3804 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3805 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3806 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
3807 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3808 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
3809 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3810 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ข 10 100% - - - - - - - -
3811 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
3812 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3813 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 9 - - - - - - - -