โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/11/2559 - 15/11/255901/11/2559 - 15/11/255901/11/2559 - 15/11/2559
ส่งเอกสารหลักฐาน01/11/2559 - 15/11/2559-01/11/2559 - 15/11/2559
ชำระเงินค่าสมัคร01/11/2559 - 15/11/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-23/12/2559 - 06/01/2560-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์27/01/2560 - 06/02/256027/01/2560 - 06/02/2560-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0301 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0302 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0303 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0304 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0305 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0306 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0307 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 20% 50% 30% - - - - - -
0308 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0309 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 21 20% 30% 15% 35% - - - - -
0310 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0311 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
0312 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 21 20% 30% - 20% 30% - - - -
0313 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 42 20% 30% - - - - - 50% -
0314 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0315 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 280 20% 80% - - - - - - -
0316 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 42 20% 55% 25% - - - - - -
0317 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0318 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 42 20% 80% - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
0319 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 84 20% 30% - 50% - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0320 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 14 20% 30% - 50% - - - - -
0321 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 84 20% 30% - 50% - - - - -
0322 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 21 20% 30% - 50% - - - - -
0323 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 168 20% 30% - 50% - - - - -
0324 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 84 20% 30% - 50% - - - - -
0325 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 63 20% 30% - 50% - - - - -
0326 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 70 20% 30% - 50% - - - - -
0327 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 20% 30% - 50% - - - - -
0328 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 20% 30% - 50% - - - - -
0329 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0330 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0331 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0332 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
0333 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 56 20% 30% - 50% - - - - -
0334 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 28 20% 30% - 50% - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0335 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 140 20% 80% - - - - - - -
0336 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 140 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0337 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 84 20% 80% - - - - - - -
0338 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 63 20% 80% - - - - - - -
0339 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 84 20% 70% 10% - - - - - -
0340 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 84 20% 70% 10% - - - - - -
0341 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 42 20% 55% 25% - - - - - -
0342 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 84 20% 70% 10% - - - - - -
0343 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 84 20% 55% 25% - - - - - -
0344 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 84 20% 55% 25% - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0345 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0346 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0347 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0348 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0349 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0350 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0351 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 42 20% 30% - 50% - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0352 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 84 20% 30% - 50% - - - - -
0353 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 56 20% 30% - 50% - - - - -
0354 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 42 20% 30% - 50% - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0355 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 63 20% 30% - 20% 30% - - - -
0356 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 56 20% 30% - 20% 30% - - - -
0357 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 63 20% 30% - 20% 30% - - - -
0358 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0359 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 28 20% 80% - - - - - - -
0360 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 42 20% 80% - - - - - - -
0361 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 42 20% 80% - - - - - - -
0362 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 18 20% 80% - - - - - - -
0363 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 70 20% 80% - - - - - - -
0364 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 28 20% 80% - - - - - - -
0365 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 14 20% 80% - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0366 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 42 20% 30% - - - - - 50% -
0367 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 20% 30% - - - 50% - - -
0368 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 28 20% 30% - - - 50% - - -
0369 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 21 20% 30% - - - - - 50% -
0370 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 28 20% 30% - - - - - 50% -
คณะสหเวชศาสตร์
0371 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 42 20% 30% - 50% - - - - -
0372 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 42 20% 30% - 50% - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0373 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 84 20% 30% 15% 35% - - - - -
0374 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0375 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 63 20% 30% 15% 35% - - - - -
0376 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 21 20% 30% - 50% - - - - -
0377 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0378 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 126 20% 80% - - - - - - -
0379 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 126 20% 80% - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0380 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0381 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 42 20% 30% 20% 30% - - - - -
0382 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 7 20% 30% 15% 35% - - - - -
0383 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 7 20% 30% 15% 35% - - - - -
0384 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 7 20% 30% - 50% - - - - -