โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/11/2559 - 15/11/255901/11/2559 - 15/11/2559 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์23/02/2560 - 27/02/256023/02/2560 - 27/02/2560-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0601 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 3 100% - - - - - - - -
0602 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3 100% - - - - - - - -
0603 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 3 100% - - - - - - - -
0604 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 100% - - - - - - - -
0605 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 100% - - - - - - - -
0606 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 3 100% - - - - - - - -
คณะทันตแพทยศาสตร์
0607 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0608 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 100% - - - - - - - -
0609 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 100% - - - - - - - -
0610 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 0 100% - - - - - - - -
0611 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 100% - - - - - - - -
0612 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 100% - - - - - - - -
0613 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 0 100% - - - - - - - -
0614 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 0 100% - - - - - - - -
0615 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0616 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 0 100% - - - - - - - -
0617 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0618 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0619 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
0620 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 6 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0621 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 0 100% - - - - - - - -
0622 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 0 100% - - - - - - - -
0623 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 0 100% - - - - - - - -
0624 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 0 100% - - - - - - - -
0625 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 0 100% - - - - - - - -
0626 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 0 100% - - - - - - - -
0627 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0 100% - - - - - - - -
0628 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 0 100% - - - - - - - -
0629 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0630 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0631 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0632 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0633 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0634 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
0635 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 0 100% - - - - - - - -
0636 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 0 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0637 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 10 100% - - - - - - - -
0638 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 10 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0639 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 0 100% - - - - - - - -
0640 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 0 100% - - - - - - - -
0641 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 0 100% - - - - - - - -
0642 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 0 100% - - - - - - - -
0643 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 0 100% - - - - - - - -
0644 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 0 100% - - - - - - - -
0645 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 0 100% - - - - - - - -
0646 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 0 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0647 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 0 100% - - - - - - - -
0648 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 0 100% - - - - - - - -
0649 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 0 100% - - - - - - - -
0650 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 0 100% - - - - - - - -
0651 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 0 100% - - - - - - - -
0652 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 0 100% - - - - - - - -
0653 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 0 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0654 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 0 100% - - - - - - - -
0655 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 0 100% - - - - - - - -
0656 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 0 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0657 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 100% - - - - - - - -
0658 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0 100% - - - - - - - -
0659 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 0 100% - - - - - - - -
0660 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0661 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 0 100% - - - - - - - -
0662 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 0 100% - - - - - - - -
0663 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 0 100% - - - - - - - -
0664 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 0 100% - - - - - - - -
0665 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 100% - - - - - - - -
0666 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0667 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0668 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 0 100% - - - - - - - -
0669 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 100% - - - - - - - -
0670 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 0 100% - - - - - - - -
0671 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 0 100% - - - - - - - -
0672 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 0 100% - - - - - - - -
คณะสหเวชศาสตร์
0673 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 3 100% - - - - - - - -
0674 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 3 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0675 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0676 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0677 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0678 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0679 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0680 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
0681 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 0 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0682 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 100% - - - - - - - -
0683 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0 100% - - - - - - - -
0684 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 0 100% - - - - - - - -
0685 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 0 100% - - - - - - - -
0686 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 0 100% - - - - - - - -