โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร04/11/2559 - 21/11/255904/11/2559 - 21/11/255904/11/2559 - 21/11/2559
ส่งเอกสารหลักฐาน04/11/2559 - 21/11/2559-04/11/2559 - 21/11/2559
ชำระเงินค่าสมัคร04/11/2559 - 21/11/2559
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-23/12/2559 - 06/01/2560-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์17/02/2560 - 21/02/256017/02/2560 - 21/02/2560-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะแพทยศาสตร์
0901 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 12 20% 20% 10% 30% - - - - 20%