โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร21/11/2559 - 21/11/255921/11/2559 - 21/11/2559 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะพยาบาลศาสตร์
1201 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 100% - - - - - - - -
คณะสหเวชศาสตร์
1202 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1203 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 1 100% - - - - - - - -