โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร03/03/2560 - 02/05/256003/03/2560 - 02/05/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร03/03/2560 - 02/05/2560
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์31/05/2560 - 05/06/256031/05/2560 - 05/06/2560-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะแพทยศาสตร์
2201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (โครงการพิเศษ) 100 100% - - - - - - - -