โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร08/03/2560 - 10/03/256008/03/2560 - 10/03/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน08/03/2560 - 10/03/2560-08/03/2560 - 10/03/2560
ชำระเงินค่าสมัคร08/03/2560 - 10/03/2560
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะแพทยศาสตร์
2301 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) 40 100% - - - - - - - -