โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร30/03/2560 - 04/08/256030/03/2560 - 04/08/256030/03/2560 - 29/05/2560
ส่งเอกสารหลักฐาน30/03/2560 - 29/05/2560-30/03/2560 - 29/05/2560
ชำระเงินค่าสมัคร30/03/2560 - 29/05/2560
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์14/06/2560 - 16/06/256014/06/2560 - 16/06/2560-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะวิทยาศาสตร์
2701 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 30 100% - - - - - - - -