โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร05/06/2560 - 18/08/256005/06/2560 - 18/08/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร05/06/2560 - 18/08/2560
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3101 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
3102 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3103 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ข 30 100% - - - - - - - -
3104 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
3105 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
3106 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ข 30 100% - - - - - - - -
3107 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3108 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3109 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ แผน ข 20 100% - - - - - - - -
3110 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
3111 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3112 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ข 20 100% - - - - - - - -
3113 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
3114 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
3115 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 15 100% - - - - - - - -
3116 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 15 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
3117 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
3118 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 20 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3119 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3120 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
3121 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข 30 100% - - - - - - - -
3122 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก2 20 100% - - - - - - - -
3123 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ข 30 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3124 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 20 100% - - - - - - - -
3125 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข 40 100% - - - - - - - -
3126 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 40 100% - - - - - - - -
3127 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
3128 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข 30 100% - - - - - - - -
3129 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 30 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
3130 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 1 100% - - - - - - - -
3131 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3132 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 4 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3133 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 3 100% - - - - - - - -
3134 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3135 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
3136 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
3137 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3138 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
3139 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 5 100% - - - - - - - -
3140 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3141 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 8 100% - - - - - - - -
3142 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 15 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
3143 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3144 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 53 100% - - - - - - - -
3145 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 60 100% - - - - - - - -
3146 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 9 100% - - - - - - - -
3147 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข 55 100% - - - - - - - -
3148 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 30 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3149 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
3150 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
3151 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก2 14 100% - - - - - - - -
3152 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ข 20 100% - - - - - - - -
3153 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
3154 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 14 100% - - - - - - - -
3155 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -