โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร05/06/2560 - 24/07/256005/06/2560 - 24/07/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร05/06/2560 - 24/07/2560
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะนิติศาสตร์
3201 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 60 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3202 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 30 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3203 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการพิเศษ (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
3204 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3205 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -