โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร05/06/2560 - 26/06/256005/06/2560 - 26/06/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร05/06/2560 - 26/06/2560
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์05/08/2560 - 05/08/256005/08/2560 - 05/08/2560-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะแพทยศาสตร์
3301 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (โครงการพิเศษ) 120 100% - - - - - - - -