โครงการที่เปิดรับสมัคร  
  • 6034 : ระบบกลาง(Admissions)

  • ประจำปีการศึกษา : 2560
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • สถานะโครงการ : ปิดรับสมัคร
  •  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร15/06/2560 - 26/06/256015/06/2560 - 26/06/256015/06/2560 - 26/06/2560
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1359 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 40 20% 10% 10% 30% - - - - -
1360 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 40 20% 10% 10% 30% - - - - -
1361 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 40 20% 10% 10% 30% - - - - -
1362 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 20% 10% 10% 30% - - - - -
1363 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 20% 10% 10% 30% - - - - -
1364 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 40 20% 10% 10% 30% - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1365 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 20% 30% 20% - - - - - -
1366 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 20% 10% 10% 30% - - - - -
1367 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 50 20% 10% 10% 30% - - - - -
1368 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 20% 10% 10% 30% - - - - -
1369 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 20% 15% - 15% 20% - - - -
1370 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 50 20% 15% - 15% 20% - - - -
1371 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 20 20% 10% - - - - - 40% -
1372 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
คณะนิติศาสตร์
1373 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 120 20% 50% - - - - - - -
1374 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 30% 20% - - - - - -
1375 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1376 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 50% - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
1377 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 60 20% 20% - 30% - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
1378 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 40 20% 20% - 30% - - - - -
1379 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 50 20% 20% - 30% - - - - -
1380 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 40 20% 20% - 30% - - - - -
1381 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 60 20% 20% - 30% - - - - -
1382 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 60 20% 20% - 30% - - - - -
1383 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 20% 20% - 30% - - - - -
1384 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 20% - 30% - - - - -
1385 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 20% - 30% - - - - -
1386 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 20% - 30% - - - - -
1387 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 20% - 30% - - - - -
1388 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 20% - 30% - - - - -
1389 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 20% - 30% - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
1390 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 60 20% 10% - 40% - - - - -
1391 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1392 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 80 20% 50% - - - - - - -
1393 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 120 20% 50% - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1394 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 80 20% 30% 20% - - - - - -
1395 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 30 20% 30% 20% - - - - - -
1396 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 40 20% 30% 20% - - - - - -
1397 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 30 20% 30% 20% - - - - - -
1398 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 40 20% 30% 20% - - - - - -
1399 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 30 20% 30% 20% - - - - - -
1400 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 50 20% 50% - - - - - - -
1401 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 60 20% 30% 20% - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
1402 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1403 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1404 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1405 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1406 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 30 20% 20% - 30% - - - - -
1407 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1408 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1409 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 40 20% 20% - 30% - - - - -
1410 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 60 20% 20% - 30% - - - - -
1411 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 40 20% 20% - 30% - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1412 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 50 20% 15% - 15% 20% - - - -
1413 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 30 20% 15% - 15% 20% - - - -
1414 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 30 20% 15% - 15% 20% - - - -
1415 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 50 20% 15% - 15% 20% - - - -
คณะศิลปศาสตร์
1416 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 20 20% 50% - - - - - - -
1417 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 20 20% 50% - - - - - - -
1418 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 30 20% 50% - - - - - - -
1419 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 20% 50% - - - - - - -
1420 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 40 20% 50% - - - - - - -
1421 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 50% - - - - - - -
1422 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 50% - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
1423 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 40 20% 10% - - - - - 40% -
1424 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 30 20% 10% - - - - - 40% -
1425 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 30 20% 10% - - - - - 40% -
1426 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20% 10% - - - 40% - - -
1427 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 30 20% 10% - - - 40% - - -
คณะสหเวชศาสตร์
1428 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 50 20% 20% - 30% - - - - -
1429 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 50 20% 20% - 30% - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
1430 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% 10% 10% 30% - - - - -
1431 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1432 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1433 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1434 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 10% 10% 30% - - - - -
1435 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 50% - - - - - - -
1436 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 20% 50% - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1437 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 20% 10% 10% 30% - - - - -
1438 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 20% 15% - 15% 20% - - - -
1439 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 10 20% 10% 10% 30% - - - - -
1440 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 10 20% 10% 10% 30% - - - - -
1441 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 20 20% 20% - 30% - - - - -