โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร04/07/2560 - 18/08/256004/07/2560 - 18/08/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร04/07/2560 - 18/08/2560
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3701 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 20 100% - - - - - - - -
3702 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 100% - - - - - - - -
3703 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 20 100% - - - - - - - -
3704 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 100% - - - - - - - -
3705 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3706 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 100% - - - - - - - -
3707 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 100% - - - - - - - -
3708 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 10 100% - - - - - - - -
3709 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 100% - - - - - - - -
3710 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 10 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
3711 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 10 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
3712 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 10 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3713 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 20 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3714 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 20 100% - - - - - - - -
3715 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 10 100% - - - - - - - -
3716 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 10 100% - - - - - - - -
3717 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 10 100% - - - - - - - -
3718 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
3719 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 100% - - - - - - - -
3720 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 20 100% - - - - - - - -
3721 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 10 100% - - - - - - - -
3722 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 100% - - - - - - - -
3723 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 20 100% - - - - - - - -
3724 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 20 100% - - - - - - - -
3725 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 10 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3726 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 20 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
3727 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10 100% - - - - - - - -
3728 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
3729 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 100% - - - - - - - -
3730 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 20 100% - - - - - - - -
3731 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 10 100% - - - - - - - -
3732 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 20 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3733 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 100% - - - - - - - -
3734 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3735 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 5 100% - - - - - - - -