โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/08/2560 - 01/08/256001/08/2560 - 01/08/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
4001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 5 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4002 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 5 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
4003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5 100% - - - - - - - -
4004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 5 100% - - - - - - - -
4005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
4006 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 5 100% - - - - - - - -