โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร11/11/2560 - 04/12/256011/11/2560 - 04/12/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน11/11/2560 - 20/11/2560-11/11/2560 - 20/11/2560
ชำระเงินค่าสมัคร11/11/2560 - 20/11/2560
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-11/11/2560 - 20/11/2560-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
4401 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก1 0 100% - - - - - - - -
4402 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก2 0 100% - - - - - - - -
4403 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ข 0 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
4404 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2 0 - - - - - - - -
4405 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข 0 - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4406 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 0 - - - - - - - -
4407 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 0 - - - - - - - -
4408 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 0 - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
4409 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 0 - - - - - - - -
4410 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 0 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
4411 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 0 - - - - - - - -
4412 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 0 - - - - - - - -
4413 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 0 - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
4414 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 0 - - - - - - - -
4415 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก1 0 - - - - - - - -
4416 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก2 0 - - - - - - - -
4417 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ข 0 - - - - - - - -
4418 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 0 - - - - - - - -
4419 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข 0 - - - - - - - -