โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร02/10/2560 - 10/11/256002/10/2560 - 10/11/256002/10/2560 - 10/11/2560
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร02/10/2560 - 10/11/2560
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 4 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเภสัชศาสตร์
0501 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 16 100% - - - - - - - -
คณะสหเวชศาสตร์
0502 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 16 100% - - - - - - - -
0503 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 16 100% - - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
0504 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 16 100% - - - - - - - -