โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร22/12/2560 - 29/01/256122/12/2560 - 29/01/2561 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0701 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 12 100% - - - - - - - -
0702 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 18 100% - - - - - - - -
0703 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 9 100% - - - - - - - -
0704 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 100% - - - - - - - -
0705 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 18 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0706 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 100% - - - - - - - -
0707 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 100% - - - - - - - -
0708 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 9 100% - - - - - - - -
0709 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18 100% - - - - - - - -
0710 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 100% - - - - - - - -
0711 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 9 100% - - - - - - - -
0712 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 18 100% - - - - - - - -
0713 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 18 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0714 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 120 100% - - - - - - - -
0715 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 18 100% - - - - - - - -
0716 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 18 100% - - - - - - - -
0717 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 18 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0718 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 36 100% - - - - - - - -
0719 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 60 100% - - - - - - - -
0720 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 36 100% - - - - - - - -
0721 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 36 100% - - - - - - - -
0722 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 100% - - - - - - - -
0723 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 9 100% - - - - - - - -
0724 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 15 100% - - - - - - - -
0725 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 9 100% - - - - - - - -
0726 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 15 100% - - - - - - - -
0727 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 9 100% - - - - - - - -
0728 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 18 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0729 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 60 100% - - - - - - - -
0730 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 60 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0731 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 24 100% - - - - - - - -
0732 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 27 100% - - - - - - - -
0733 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 36 100% - - - - - - - -
0734 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 36 100% - - - - - - - -
0735 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 36 100% - - - - - - - -
0736 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 36 100% - - - - - - - -
0737 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 36 100% - - - - - - - -
0738 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 36 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0739 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 100% - - - - - - - -
0740 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 12 100% - - - - - - - -
0741 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 12 100% - - - - - - - -
0742 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 9 100% - - - - - - - -
0743 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 6 100% - - - - - - - -
0744 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 12 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0745 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 36 100% - - - - - - - -
0746 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 24 100% - - - - - - - -
0747 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 18 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0748 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18 100% - - - - - - - -
0749 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 18 100% - - - - - - - -
0750 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 18 100% - - - - - - - -
0751 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0752 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 21 100% - - - - - - - -
0753 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 18 100% - - - - - - - -
0754 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 12 100% - - - - - - - -
0755 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 9 100% - - - - - - - -
0756 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 100% - - - - - - - -
0757 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 9 100% - - - - - - - -
0758 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 6 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0759 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 18 100% - - - - - - - -
0760 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 100% - - - - - - - -
0761 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 9 100% - - - - - - - -
0762 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 9 100% - - - - - - - -
0763 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 9 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0764 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 36 100% - - - - - - - -
0765 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 18 100% - - - - - - - -
0766 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 27 100% - - - - - - - -
0767 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 9 100% - - - - - - - -
0768 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 18 100% - - - - - - - -
0769 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 54 100% - - - - - - - -
0770 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 54 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0771 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18 100% - - - - - - - -
0772 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 18 100% - - - - - - - -
0773 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 3 100% - - - - - - - -
0774 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 3 100% - - - - - - - -
0775 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 3 100% - - - - - - - -
0776 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 9 100% - - - - - - - -