โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร15/03/2561 - 30/03/256115/03/2561 - 30/03/256115/03/2561 - 30/03/2561
ส่งเอกสารหลักฐาน15/03/2561 - 30/03/2561-15/03/2561 - 30/03/2561
ชำระเงินค่าสมัคร15/03/2561 - 30/03/2561
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-05/04/2561 - 07/04/2561-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์16/07/2561 - 20/07/256116/07/2561 - 20/07/2561-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะพยาบาลศาสตร์
1201 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 16 20% 30% - 50% - - - - -