โครงการที่เปิดรับสมัคร  
  • 6116 : ระบบกลาง (Admissions)

  • ประจำปีการศึกษา : 2561
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • สถานะโครงการ : ปิดรับสมัคร
  •  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร06/06/2561 - 10/06/256106/06/2561 - 10/06/256106/06/2561 - 10/06/2561
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร06/06/2561 - 10/06/2561
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์16/07/2561 - 20/07/256116/07/2561 - 20/07/2561-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1373 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 20 20% - - - - - - - -
1374 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 35 20% - - - - - - - -
1375 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 20 20% - - - - - - - -
1376 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 45 20% - - - - - - - -
1377 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 30 20% - - - - - - - -
1378 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 10 20% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1379 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 20% - - - - - - - -
1380 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20% - - - - - - - -
1381 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 20 - - - - - - - -
1382 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 35 - - - - - - - -
1383 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 - - - - - - - -
1384 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 - - - - - - - -
1385 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 40 - - - - - - - -
1386 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
1387 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 200 - - - - - - - -
1388 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 - - - - - - - -
1389 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 - - - - - - - -
1390 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 - - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
1391 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 40 - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
1392 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 35 20% - - - - - - - -
1393 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 60 - - - - - - - -
1394 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 15 - - - - - - - -
1395 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 60 - - - - - - - -
1396 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 140 - - - - - - - -
1397 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50 - - - - - - - -
1398 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 - - - - - - - -
1399 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% - - - - - - - -
1400 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 20% - - - - - - - -
1401 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 10 20% - - - - - - - -
1402 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 - - - - - - - -
1403 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 10 20% - - - - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
1404 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 30 - - - - - - - -
1405 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 50 - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1406 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 60 20% - - - - - - - -
1407 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 190 20% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1408 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 70 - - - - - - - -
1409 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 40 - - - - - - - -
1410 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 40 - - - - - - - -
1411 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 40 - - - - - - - -
1412 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 80 - - - - - - - -
1413 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 90 - - - - - - - -
1414 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 100 - - - - - - - -
1415 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 50 - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
1416 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 45 - - - - - - - -
1417 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 40 - - - - - - - -
1418 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 40 - - - - - - - -
1419 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 20 - - - - - - - -
1420 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 40 - - - - - - - -
1421 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 20 - - - - - - - -
1422 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 10 10% 10% 30% - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1423 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 60 20% - 30% - - - - -
1424 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 70 - - - - - - - -
1425 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 40 - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1426 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 - - - - - - - -
1427 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 - - - - - - - -
1428 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 - - - - - - - -
1429 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 50 - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
1430 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 20 - - - - - - - -
1431 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 20 - - - - - - - -
1432 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 50 - - - - - - - -
1433 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 40 - - - - - - - -
1434 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 - - - - - - - -
1435 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 - - - - - - - -
1436 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 10 - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
1437 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 10 - - - - - - - -
1438 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 20 - - - - - - - -
1439 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 10 - - - - - - - -
1440 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 35 - - - - - - - -
1441 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 10 - - - - - - - -
คณะสหเวชศาสตร์
1442 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 20 - - - - - - - -
1443 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20 - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
1444 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 - - - - - - - -
1445 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 - - - - - - - -
1446 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 30 - - - - - - - -
1447 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 - - - - - - - -
1448 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 10 - - - - - - - -
1449 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 20 - - - - - - - -
1450 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 50 - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1451 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 - - - - - - - -
1452 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10 - - - - - - - -
1453 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 10 - - - - - - - -
1454 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 10 - - - - - - - -
1455 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 10 - - - - - - - -
1456 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 10 - - - - - - - -
คณะทันตแพทยศาสตร์
1457 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 30 - - - - - - - -