โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร18/04/2561 - 13/07/256118/04/2561 - 13/07/256118/04/2561 - 13/07/2561
ส่งเอกสารหลักฐาน18/04/2561 - 25/06/2561-18/04/2561 - 25/06/2561
ชำระเงินค่าสมัคร18/04/2561 - 13/07/2561
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะพยาบาลศาสตร์
2101 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 60 100% - - - - - - - -