โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร24/07/2561 - 31/07/256124/07/2561 - 31/07/2561 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร24/07/2561 - 31/07/2561
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์10/08/2561 - 10/08/256110/08/2561 - 10/08/2561-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะทันตแพทยศาสตร์
2201 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 6 20% 30% - 50% - - - - -