โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร02/10/2560 - 15/11/256002/10/2560 - 15/11/2560 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์16/07/2561 - 20/07/256116/07/2561 - 20/07/2561-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 4 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะศิลปศาสตร์
2701 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 4 100% - - - - - - - -
2702 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 6 100% - - - - - - - -
2703 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 6 100% - - - - - - - -
2704 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10 100% - - - - - - - -
2705 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 100% - - - - - - - -
2706 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 4 100% - - - - - - - -
2707 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 2 100% - - - - - - - -