โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร29/03/2561 - 31/10/256129/03/2561 - 31/10/256129/03/2561 - 31/10/2561
ส่งเอกสารหลักฐาน29/03/2561 - 31/10/2561-29/03/2561 - 31/10/2561
ชำระเงินค่าสมัคร29/03/2561 - 31/10/2561
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3101 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 1.1 5 100% - - - - - - - -
3102 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 2.1 10 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
3103 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 5 100% - - - - - - - -
3104 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.2 5 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3105 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 3 100% - - - - - - - -
3106 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 2.1 3 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
3107 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 1.1 5 100% - - - - - - - -
3108 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1 5 100% - - - - - - - -
3109 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 1.1 5 100% - - - - - - - -
3110 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 0 100% - - - - - - - -
3111 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 5 100% - - - - - - - -
3112 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 10 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
3113 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1 5 100% - - - - - - - -
3114 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1 15 100% - - - - - - - -
3115 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 1.1 5 100% - - - - - - - -
3116 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 5 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3117 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบ 2.1 10 100% - - - - - - - -
3118 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แบบ 1.1 10 100% - - - - - - - -
3119 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แบบ 2.1 10 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
3120 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 10 - - - - - - - -