โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร30/03/2561 - 31/10/256130/03/2561 - 31/10/256130/03/2561 - 31/10/2561
ส่งเอกสารหลักฐาน30/03/2561 - 31/10/2561-30/03/2561 - 31/10/2561
ชำระเงินค่าสมัคร30/03/2561 - 31/10/2561
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3201 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
3202 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3203 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ข 10 100% - - - - - - - -
3204 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก1 15 100% - - - - - - - -
3205 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
3206 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ข 30 100% - - - - - - - -
3207 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3208 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3209 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ แผน ข 20 100% - - - - - - - -
3210 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3211 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ข 20 100% - - - - - - - -
3212 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
3213 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3214 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 25 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3215 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3216 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
3217 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข 30 100% - - - - - - - -
3218 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก2 20 100% - - - - - - - -
3219 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แผน ข 30 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3220 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2 20 100% - - - - - - - -
3221 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข 20 100% - - - - - - - -
3222 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 20 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
3223 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
3224 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3225 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3226 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 6 100% - - - - - - - -
3227 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3228 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
3229 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
3230 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
3231 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3232 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 20 100% - - - - - - - -
3233 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3234 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3235 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3236 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3237 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข 20 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
3238 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3239 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
3240 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 45 100% - - - - - - - -
3241 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 60 100% - - - - - - - -
3242 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3243 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
3244 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข 30 100% - - - - - - - -
3245 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 25 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3246 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
3247 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 5 100% - - - - - - - -
3248 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
3249 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
3250 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี แผน ข 10 100% - - - - - - - -
3251 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก1 10 100% - - - - - - - -
3252 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
3253 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 15 100% - - - - - - - -