โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร30/03/2561 - 30/08/256130/03/2561 - 30/08/256130/03/2561 - 30/08/2561
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร30/03/2561 - 30/08/2561
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะนิติศาสตร์
3301 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 30 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3302 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 30 100% - - - - - - - -
3303 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ห้องเรียนเชียงราย) โครงการพิเศษ 25 100% - - - - - - - -