โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร12/06/2561 - 28/06/256112/06/2561 - 28/06/256112/06/2561 - 25/06/2561
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร12/06/2561 - 28/06/2561
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะนิติศาสตร์
3801 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 30 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3802 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 30 100% - - - - - - - -
3803 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ห้องเรียนเชียงราย) โครงการพิเศษ 25 100% - - - - - - - -