โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/08/2561 - 24/09/256101/08/2561 - 24/09/2561 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร01/08/2561 - 24/09/2561
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
4501 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 99 100% - - - - - - - -
4502 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 99 100% - - - - - - - -
4503 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 99 100% - - - - - - - -
4504 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 99 100% - - - - - - - -
4505 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 99 100% - - - - - - - -
4506 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4507 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 99 100% - - - - - - - -
4508 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 99 100% - - - - - - - -
4509 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 99 100% - - - - - - - -
4510 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 99 100% - - - - - - - -
4511 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 99 100% - - - - - - - -
4512 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 99 100% - - - - - - - -
4513 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 99 100% - - - - - - - -
4514 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
4515 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 99 100% - - - - - - - -
4516 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4517 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4518 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
4519 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 99 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
4521 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 99 100% - - - - - - - -
4522 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 99 100% - - - - - - - -
4523 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 99 100% - - - - - - - -
4524 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 99 100% - - - - - - - -
4525 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 99 100% - - - - - - - -
4526 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4527 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4528 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4529 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4530 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4531 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4532 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
4533 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 99 100% - - - - - - - -
4534 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 99 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
4535 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 99 100% - - - - - - - -
4536 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 99 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
4537 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 99 100% - - - - - - - -
4538 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 99 100% - - - - - - - -
4539 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 99 100% - - - - - - - -
4540 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 99 100% - - - - - - - -
4541 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 99 100% - - - - - - - -
4542 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 99 100% - - - - - - - -
4543 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 99 100% - - - - - - - -
4544 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 99 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
4545 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 99 100% - - - - - - - -
4546 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 99 100% - - - - - - - -
4547 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 99 100% - - - - - - - -
4548 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 99 100% - - - - - - - -
4549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 99 100% - - - - - - - -
4550 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 99 100% - - - - - - - -
4551 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 99 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4552 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 99 100% - - - - - - - -
4553 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 99 100% - - - - - - - -
4554 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 99 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4555 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 99 100% - - - - - - - -
4556 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 99 100% - - - - - - - -
4557 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 99 100% - - - - - - - -
4558 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 99 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
4559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 99 100% - - - - - - - -
4560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 99 100% - - - - - - - -
4561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 99 100% - - - - - - - -
4562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 99 100% - - - - - - - -
4563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 99 100% - - - - - - - -
4564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
4566 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 99 100% - - - - - - - -
4567 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 99 100% - - - - - - - -
4568 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 99 100% - - - - - - - -
4569 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 99 100% - - - - - - - -
4570 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 99 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
4573 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4574 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4575 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4576 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4577 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4578 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
4579 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา) 99 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
4580 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 99 100% - - - - - - - -
4581 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 99 100% - - - - - - - -
4582 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 99 100% - - - - - - - -
4583 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 99 100% - - - - - - - -
4584 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 99 100% - - - - - - - -
4585 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท) 99 100% - - - - - - - -