โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร04/02/2562 - 15/03/256204/02/2562 - 15/03/2562 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร04/02/2562 - 15/03/2562
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 12 20% 30% 15% 35% - - - - -
2002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 18 20% 30% 15% 35% - - - - -
2003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 9 20% 30% 15% 35% - - - - -
2004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 20% 30% 15% 35% - - - - -
2005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 18 20% 30% 15% 35% - - - - -
2006 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ) 10 20% 30% 15% 35% - - - - -
2007 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 20 20% 30% 15% 35% - - - - -
2008 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 20 20% 30% 15% 35% - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2009 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 20% 50% 30% - - - - - -
2010 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
2011 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
2012 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
2013 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
2014 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
2015 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 42 20% 30% - - - - - 50% -
2016 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
คณะนิติศาสตร์
2017 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 280 20% 80% - - - - - - -
2018 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) 42 20% 55% 25% - - - - - -
2019 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
2020 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 42 20% 80% - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
2021 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 40 20% 30% - 50% - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
2022 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 14 20% 30% - 50% - - - - -
2023 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 84 20% 30% - 50% - - - - -
2024 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 21 20% 30% - 50% - - - - -
2025 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 42 20% 30% - 50% - - - - -
2026 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 42 20% 30% - 50% - - - - -
2027 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 42 20% 30% - 50% - - - - -
2028 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) 42 20% 30% - 50% - - - - -
2029 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 21 20% 30% - 50% - - - - -
2030 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 21 20% 30% - 50% - - - - -
2031 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) 21 20% 30% 15% 35% - - - - -
2032 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) 21 20% 30% 15% 35% - - - - -
2033 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) 21 20% 30% 15% 35% - - - - -
2034 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) 14 20% 30% 15% 35% - - - - -
2035 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 10 20% 30% - 20% 30% - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
2036 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 40 20% 30% - 50% - - - - -
2037 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 28 20% 30% - 50% - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
2038 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 140 20% 80% - - - - - - -
2039 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 105 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2040 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 56 20% 80% - - - - - - -
2041 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 63 20% 80% - - - - - - -
2042 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 84 20% 70% 10% - - - - - -
2043 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 84 20% 70% 10% - - - - - -
2044 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 70 20% 55% 25% - - - - - -
2045 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 84 20% 70% 10% - - - - - -
2046 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 84 20% 55% 25% - - - - - -
2047 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 84 20% 55% 25% - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
2048 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
2049 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
2050 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
2051 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
2052 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
2053 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 28 20% 30% - 50% - - - - -
2054 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
2055 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา) 7 20% 30% 15% 35% - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2056 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 84 20% 30% - 50% - - - - -
2057 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 56 20% 30% - 50% - - - - -
2058 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 42 20% 30% - 50% - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2059 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
2060 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
2061 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 63 20% 30% - 20% 30% - - - -
2062 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
คณะศิลปศาสตร์
2063 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 49 20% 80% - - - - - - -
2064 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 42 20% 80% - - - - - - -
2065 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 28 20% 80% - - - - - - -
2066 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 14 20% 80% - - - - - - -
2067 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 70 20% 80% - - - - - - -
2068 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 35 20% 80% - - - - - - -
2069 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 14 20% 80% - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
2070 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 42 20% 30% - - - - - 50% -
2071 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 28 20% 30% - - - 50% - - -
2072 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 21 20% 30% - - - 50% - - -
2073 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 21 20% 30% - - - - - 50% -
2074 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 28 20% 30% - - - - - 50% -
คณะสหเวชศาสตร์
2075 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 30 20% 30% - 50% - - - - -
2076 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 30 20% 30% - 50% - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
2077 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์) 84 20% 30% 15% 35% - - - - -
2078 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
2079 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา) 63 20% 30% 15% 35% - - - - -
2080 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 21 20% 30% - 50% - - - - -
2081 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์) 21 20% 30% 15% 35% - - - - -
2082 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย) 126 20% 80% - - - - - - -
2083 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 126 20% 80% - - - - - - -
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2084 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 32 20% 30% 15% 35% - - - - -
2085 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 28 20% 30% - 20% 30% - - - -
2086 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 7 20% 30% 15% 35% - - - - -
2087 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 7 20% 30% 15% 35% - - - - -
2088 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 7 20% 30% - 50% - - - - -
2089 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 11 20% 30% - 20% 30% - - - -