โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร04/02/2562 - 22/02/256204/02/2562 - 22/02/256204/02/2562 - 22/02/2562
ส่งเอกสารหลักฐาน04/02/2562 - 22/02/2562-04/02/2562 - 22/02/2562
ชำระเงินค่าสมัคร04/02/2562 - 22/02/2562
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะพยาบาลศาสตร์
2101 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 20% 30% - 50% - - - - -