โครงการที่เปิดรับสมัคร  
  • 6225 : ระบบกลาง (Admissions)

  • ประจำปีการศึกษา : 2562
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • สถานะโครงการ : ปิดรับสมัคร
  •  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร - - -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์24/06/2562 - 02/07/256224/06/2562 - 02/07/2562-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2501 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 40 - - - - - - - -
2502 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 60 - - - - - - - -
2503 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร 30 - - - - - - - -
2504 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60 - - - - - - - -
2505 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 60 - - - - - - - -
2506 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ) 20 - - - - - - - -
2507 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 20 - - - - - - - -
2508 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 20 - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2509 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 - - - - - - - -
2510 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 - - - - - - - -
2511 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 60 - - - - - - - -
2512 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 - - - - - - - -
2513 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 - - - - - - - -
2514 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 60 - - - - - - - -
2515 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 20 - - - - - - - -
2516 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 60 - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
2517 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 180 - - - - - - - -
2518 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) 60 - - - - - - - -
2519 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 60 - - - - - - - -
2520 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 60 - - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
2521 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 50 - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
2522 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 10 - - - - - - - -
2523 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 25 - - - - - - - -
2524 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 20 - - - - - - - -
2525 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 60 - - - - - - - -
2526 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 20 - - - - - - - -
2527 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 90 - - - - - - - -
2528 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 20 - - - - - - - -
2529 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 20 - - - - - - - -
2530 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) 20 - - - - - - - -
2531 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) 20 - - - - - - - -
2532 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) 20 - - - - - - - -
2533 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) 20 - - - - - - - -
2534 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 20 - - - - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
2535 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 30 - - - - - - - -
2536 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 80 - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
2537 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 60 - - - - - - - -
2538 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 100 - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2539 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 60 - - - - - - - -
2540 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 60 - - - - - - - -
2541 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 90 - - - - - - - -
2542 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 50 - - - - - - - -
2543 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 60 - - - - - - - -
2544 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 40 - - - - - - - -
2545 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 40 - - - - - - - -
2546 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 110 - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
2547 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 40 - - - - - - - -
2548 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 80 - - - - - - - -
2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 80 - - - - - - - -
2550 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 40 - - - - - - - -
2551 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 60 - - - - - - - -
2552 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 40 - - - - - - - -
2553 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 80 - - - - - - - -
2554 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา) 30 - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 40 - - - - - - - -
2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 60 - - - - - - - -
2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 30 - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18 - - - - - - - -
2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 18 - - - - - - - -
2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 27 - - - - - - - -
2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18 - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 30 - - - - - - - -
2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 20 - - - - - - - -
2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 15 - - - - - - - -
2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 30 - - - - - - - -
2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 - - - - - - - -
2567 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 30 - - - - - - - -
2568 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 30 - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
2569 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 30 - - - - - - - -
2570 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 20 - - - - - - - -
2571 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 20 - - - - - - - -
2572 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 30 - - - - - - - -
2573 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 40 - - - - - - - -
คณะสหเวชศาสตร์
2574 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 30 - - - - - - - -
2575 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 70 - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
2576 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์) 50 - - - - - - - -
2577 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี) 50 - - - - - - - -
2578 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา) 60 - - - - - - - -
2579 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 30 - - - - - - - -
2580 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์) 30 - - - - - - - -
2581 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย) 60 - - - - - - - -
2582 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 60 - - - - - - - -
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2583 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 45 - - - - - - - -
2584 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 45 - - - - - - - -
2585 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 10 - - - - - - - -
2586 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 10 - - - - - - - -
2587 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 10 - - - - - - - -
2588 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 15 - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
2589 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) 40 - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
2590 การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม) 60 - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
2591 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 60 - - - - - - - -