โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร19/03/2562 - 24/05/256219/03/2562 - 24/05/256219/03/2562 - 24/05/2562
ส่งเอกสารหลักฐาน19/03/2562 - 24/05/2562-19/03/2562 - 24/05/2562
ชำระเงินค่าสมัคร19/03/2562 - 24/05/2562
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์24/05/2562 - 01/07/256224/05/2562 - 01/07/2562-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2701 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 1.1 10 - - - - - - - -
2702 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 2.1 10 - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
2703 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 5 - - - - - - - -
2704 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.2 5 - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2705 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 3 - - - - - - - -
2706 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 2.1 3 - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
2707 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 1.1 5 - - - - - - - -
2708 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1 5 - - - - - - - -
2709 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 1.1 5 - - - - - - - -
2710 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 5 - - - - - - - -
2711 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 1.1 5 - - - - - - - -
2712 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 2.1 5 - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
2713 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1 5 - - - - - - - -
2714 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1 15 - - - - - - - -
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2715 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบ 2.1 5 - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
2716 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.1 5 - - - - - - - -
2717 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.2 5 - - - - - - - -