โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร11/03/2562 - 25/06/256211/03/2562 - 19/07/256211/03/2562 - 21/06/2562
ส่งเอกสารหลักฐาน11/03/2562 - 25/06/2562-11/03/2562 - 25/06/2562
ชำระเงินค่าสมัคร11/03/2562 - 25/06/2562
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์10/07/2562 - 17/07/256210/07/2562 - 17/07/2562-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะนิติศาสตร์
2901 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ 20 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
2902 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ห้องเรียนเชียงราย) โครงการพิเศษ 25 100% - - - - - - - -
2903 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ห้องเรียนเชียงราย) โครงการพิเศษ 25 100% - - - - - - - -